FORMULARZ KONTAKTOWY


Uchwały krajobrazowe w 8 największych miastach – stan na 28 lutego 2018

 

ŁÓDŹ. Uchwałę intencyjną uchwaliła jako pierwsza z dużych miast. Jako pierwsza przeprowadziła konsultacje i 16 listopada 2016 roku uchwaliła jedną z pierwszych w kraju uchwał krajobrazowych.

Uchwała nie respektuje praw nabytych, wprowadza nierówne traktowanie podmiotów, przekracza upoważnienie ustawowe w wielu kwestiach. Maksymalna powierzchnia reklamy to 18 m2. Kodeks bardzo ogranicza stosowanie reklamy LED. Uchwała dzieli miasto na 3 strefy z okresami dostosowania od roku do 5 lat. 11 sierpnia 2017 roku WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród wielu zarzutów za najistotniejszy merytorycznie należy wskazać ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz że sprawy związane z odległościami reklam od drogi są określone w ustawie o drogach publicznych. W połowie października Łódź złożyła skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Termin rozprawy w NSA nie został jeszcze określony. Praktyka dotycząca postępowań, w których stroną jest wojewoda wskazuje na koniec pierwszego kwartału, termin dla „zwykłych” spraw to druga połowa 2019 roku. Wyrok, który zapadnie, będzie rzutował na działania w pozostałych miastach. Ponieważ Urząd Miasta nie chce narażać się na konieczność wypłaty odszkodowań w wypadku ogłoszenia niekorzystnego dla siebie wyroku, Rada przegłosowała zmianę uchwały krajobrazowej zmieniając termin dostosowania na trzy lata w strefie, w której pierwotnie był on określony na rok.

W połowie lutego 2018 roku rozpoczęły się prace nad nową wersją „Kodeksu reklamowego”. Harmonogram prac zakłada, że obecnie obowiązująca uchwała będzie uchylona przez Radę Miasta pod koniec sierpnia. Tym samym Miasto wycofuje się z rozprawy przed NSA. Wyłożenie projektu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Wcześniej nie są planowane konsultacje publiczne. Zmiany idą w kierunku uproszczenia zapisów, większej czytelności, przejrzystości i precyzyjności.

 

SZCZECIN. Uchwalił uchwałę intencyjną bardzo szybko. Przeprowadził szczegółową inwentaryzację, między innymi ustalając, że jedynie 19% reklam w mieście zostało ustawionych legalnie. Jako jedyne miasto w Polsce Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią mpzp). Taka konstrukcja powoduje podział miasta na kilkaset stref odpowiadających liczbie istniejących planów miejscowych. Projekt zakłada 48m2 jako maksymalny format reklamy, uwzględnia prawa nabyte, okres dostosowania określa na 2 lata. Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 roku. Zespół projektowy zakończył pracę i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która podejmie decyzję odnośnie terminu głosowania.

 

KRAKÓW. Dwukrotnie prezentował swój kodeks reklamowy. Pierwszy raz wiosną 2016, drugi raz w sierpniu 2017 roku. Nowy projekt (wyłożony oficjalnie) jest pozbawiony wielu błędnych zapisów poprzedniej wersji. Projekt zakłada podział miasta na 5 stref; reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony w mieście format to 32 m2, jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż zapisy szczegółowe odnoszące się do parametrów konstrukcji sprawiają, że w mieście pozostanie nie więcej niż kilka procent nośników; ekrany LCD i LED są formami niedopuszczonymi; okres dostosowania wynosi 2 lata; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania. Autorzy projektu zapowiadają szybkie głosowanie, jednak nie wszyscy radni podzielają opinię, że projekt został dobrze przygotowany. 15 grudnia 2017 roku został opublikowany wykaz i sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu uchwały. Kilkaset uwag zostało zgłoszonych przez 94 podmioty. Miasto zapowiedziało uwzględnienie tych uwag, które doprowadziły do uchylenia projektów w Łodzi i Opolu. Projekt uwzględniający zaakceptowane uwagi nie został jeszcze ogłoszony.

 

GDAŃSK. Podobnie jak Kraków przedstawił już drugi projekt uchwały reklamowej. Okres zgłaszania uwag zakończył się w październiku 2017 roku. Projekt zakłada podział miasta na 8 stref; reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony w mieście format to 18 m2; ekspozycja reklam na ekranach LCD jest bardzo ograniczona; okres dostosowania wynosi od roku do 2 lat; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania. 7 lutego 2018 roku została zaprezentowana końcowa wersja projektu, z dokumentu który otrzymaliśmy wynika, że uwzględniono jedynie kilka poprawek technicznych, uchwała nie została dostosowana do istniejącego orzecznictwa z Łodzi i Opola. Rada Miasta przyjęła uchwałę 22 lutego br.

 

WARSZAWA. Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 roku. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały, brzmi następująco: generalnie istnieje zakaz umieszczania nośników reklamowych w mieście, dopuszczone są pewne wyjątki. Wyjątki dotyczą nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylighty na wiatach przystankowych oraz słupy reklamowe. Dodatkowo akceptowane są reklamy w formie liter przestrzennych na dachach budynków oraz siatki reklamowe na rusztowaniach podczas remontów. Maksymalny format reklamy wolnostojącej to 18 m2.
Ograniczenia dotyczące odległości między nośnikami, odległości od znaków drogowych, systemu MSI, skrzyżowań, zabudowy itp. sprawiają, że zdecydowana większość nośników większych niż citylight będzie musiała być zdemontowana (ta uwaga odnosi się w zasadzie do wszystkich opisywanych miast). Projekt nie uwzględnia praw nabytych. Ekspozycja reklam na ekranach LCD jest bardzo ograniczona możliwościami technicznymi. Okres dostosowania ma wynosić 2 lata; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania. Miasto zostało podzielone na 3 strefy oraz ciągi komunikacyjne, na których w zależności od lokalizacji obowiązują różne wielkości nośników. Po prezentacji autorzy otrzymali około tysiąca uwag, które są analizowane. Termin wyłożenia projektu nie jest jeszcze określony. Wstępny termin głosowania przez radę miasta to lipiec - sierpień 2018.

 

POZNAŃ. Podpisał uchwałę intencyjną najpóźniej ze wszystkich miast G8: w marcu 2017, jednak nieoficjalnie prace nad projektem trwały przynajmniej od początku 2017 roku. Pełna wersja projektu nie została przedstawiona, w listopadzie zostały przedstawione założenia: miasto będzie podzielone na 4 strefy, w centrum dopuszczone są jedynie citylighty oraz słupy reklamowe oraz, w ograniczonej formie, murale oraz siatki podczas remontów. Największy format reklamy wolnostojącej 18m2, ekrany LED dopuszczone jedynie na formacie citylight. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała kwestia ochrony praw nabytych oraz warunków dostosowania nośników. Okres dostosowania wyniesie 1 rok dla strefy staromiejskiej, 5 lat dla strefy zurbanizowanej, 3 lata dla pozostałych stref. Mimo, że projekt nie jest zaprezentowany, autorzy zapowiadają głosowanie na czerwiec br. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne ze względów proceduralnych.

 

WROCŁAW. Publicznie wypowiedziano tezę, że uchwała krajobrazowa to poważna regulacja prawna i nie należy się spieszyć, że musi to być dokument rzetelny i zgodny z prawem. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 roku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu. Wiadomo, że miasto planuje wprowadzić opłatę reklamową.

 

KATOWICE. Zaproponowały odmienne podejście do tematu i rozpisały przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska sp. z o.o. Wnioski przedstawione na spotkaniu w wrześniu 2017 roku były niedopracowane. 30 października odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Do końca marca 2018 roku ma zostać przedstawiona analiza finansowa dotycząca skutków wprowadzenia uchwały krajobrazowej. Pod koniec roku miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice do zgłoszonych wniosków. Termin przedstawienia pierwszego projektu nie został jeszcze ogłoszony.

 

(http://jetline.pl/blog)


DOKUMENTY DO POBRANIA