FORMULARZ KONTAKTOWY


Uchwały krajobrazowe w G8 – stan na 30 kwietnia 2018 r.

Uaktualniliśmy przegląd stanu uchwał krajobrazowych (często nazywanych kodeksami reklamowymi) w największych miastach w Polsce: Łodzi, Szczecinie, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Oto, jak wygląda zaawansowanie prac prowadzonych nad ustawami w tych miastach.

ŁÓDŹ. 16 listopada 2016 r. uchwaliła jedną z pierwszych w kraju uchwał krajobrazowych. Uchwała nie respektuje praw nabytych, wprowadza nierówne traktowanie podmiotów, przekracza upoważnienie ustawowe w wielu kwestiach. Maksymalna powierzchnia reklamy to 18 m2. Kodeks bardzo ogranicza stosowanie reklamy LED. Uchwała dzieli miasto na 3 strefy z okresami dostosowania od roku do 5 lat. 11 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród wielu zarzutów za najistotniejszy merytorycznie należy wskazać ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz że sprawy związane z odległościami reklam od drogi są określone w ustawie o drogach publicznych. W połowie października Łódź złożyła skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Termin rozprawy w NSA nie został jeszcze określony, praktyka dotycząca postępowań, w których stroną jest wojewoda wskazuje na koniec pierwszego kwartału, termin dla „zwykłych” spraw to druga połowa 2019 roku. Wyrok, który zapadnie, będzie rzutował na działania w pozostałych miastach. Ponieważ Urząd Miasta nie chce narażać się na konieczność wypłaty odszkodowań w przypadku ogłoszenia niekorzystnego dla siebie wyroku, Rada przegłosowała zmianę uchwały krajobrazowej zmieniając termin dostosowania na trzy lata w strefie, w której pierwotnie był on określony na rok. W lutym br. Łódź ogłosiła że przystępuje do prac nad nowym kodeksem reklamowym. Prace maja być poprzedzone konsultacjami społecznymi. Obecnie obowiązująca uchwała ma zostać uchylona, a na jej miejsce zostanie ustanowione nowe prawo dotyczące reklam. Pozostaje pytanie czy wydarzy się to przed terminem rozprawy NSA.

SZCZECIN. Uchwalił uchwałę intencyjną bardzo szybko. Przeprowadził szczegółową inwentaryzację, między innymi ustalając, że jedynie 19% reklam w mieście zostało ustawionych legalnie. Jako jedyne miasto w Polsce Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią mpzp). Taka konstrukcja powoduje podział miasta na kilkaset stref odpowiadających liczbie istniejących planów miejscowych. Projekt zakłada 48m2 jako maksymalny format reklamy, uwzględnia prawa nabyte, okres dostosowania określa na 2 lata. Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 r. Zespół projektowy zakończył pracę i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która podejmie decyzję odnośnie terminu głosowania. Ten stan „zawieszenia” trwa od września 2017.

KRAKÓW. Trzykrotnie prezentował swój kodeks reklamowy. Pierwszy raz wiosną 2016 r., drugi raz w sierpniu 2017 r. Obecnie trwa wyłożenie kolejnej wersji projektu. Uwagi należy zgłaszać do 23 maja 2018. Projekt zakłada podział miasta na 5 stref; reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony w mieście format to 18 m2, jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż zapisy szczegółowe odnoszące się do parametrów konstrukcji sprawiają, że w mieście pozostanie nie więcej niż kilka procent nośników; ekrany LCD i LED (nazwane w projekcie uchwały: „elektroniczne”) są formami dopuszczonymi w bardzo ograniczonym stopniu; okres dostosowania wynosi 2 lata; w projekcie jedynie częściowo są określone warunki dostosowania. Autorzy projektu przewidują, że uchwała będzie prezentem dla następnej kadencji samorządu – termin wejścia w życie uchwały został określony na 1 stycznia 2019 roku.

GDAŃSK. Posiada obowiązująca uchwałę krajobrazową w okresie dostosowania, tzn. Istniejące tablice i urządzenia reklamowe mogą pozostać do końca obowiązywania okresu dostosowania. Nowe obiekty muszą być zbudowane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała zakłada podział miasta na 8 stref; reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo; największy dopuszczony w mieście format to 18 m2; ekspozycja reklam na ekranach ekrany LCD jest bardzo ograniczona; okres dostosowania wynosi 2 lata; w projekcie warunki dostosowania są określone jedynie częściowo. Dokument został uchwalony na sesji Rady Miasta 22 lutego br. 30 marca Wojewoda Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylając zapisy dotyczące reklamy wyborczej, odległości reklam od niektórych elementów infrastruktury oraz określania sposobu utrzymania tablic i urządzeń reklamowych jako regulacji, które przekraczają upoważnienie ustawowe. Uchwała zawiera dużo błędów, np.: nieokreślenie uchwały dla terenu całego miasta, określenie jedynie w niewielkim zakresie warunków dostosowania, błędy w definicjach, określanie materiałów, z których mogą być wykonane szyldy, bezpodstawne różnicowanie obiektów znajdujących się w tej samej strefie itp. Miasto podjęło już decyzję o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie nadzorcze Wojewody.

WARSZAWA. Wielokrotnie przekładała termin prezentacji projektu uchwały krajobrazowej. Opublikowanie projektu nastąpiło na początku czerwca 2017 r. Założenie, które przyświecało twórcom uchwały, brzmi następująco: generalnie istnieje zakaz umieszczania nośników reklamowych w mieście, dopuszczone są pewne wyjątki. Wyjątki dotyczą nośników, które znajdują się w większości przypadków na terenach miejskich: citylighty na wiatach przystankowych oraz słupy reklamowe. Dodatkowo akceptowane są reklamy w formie liter przestrzennych na dachach budynków oraz siatki reklamowe na rusztowaniach podczas remontów. Maksymalny format reklamy wolnostojącej to 18 m2.
Ograniczenia dotyczące odległości między nośnikami, odległości od znaków drogowych, systemu MSI, skrzyżowań, zabudowy itp. sprawiają, że zdecydowana większość nośników większych niż citylight będzie musiała być zdemontowana (ta uwaga odnosi się w zasadzie do wszystkich opisywanych miast). Projekt nie uwzględnia praw nabytych. Ekspozycja reklam na ekranach LCD jest bardzo ograniczona możliwościami technicznymi. Okres dostosowania ma wynosić 2 lata; w projekcie brakuje określenia warunków dostosowania. Miasto zostało podzielone na 3 strefy oraz ciągi komunikacyjne, na których w zależności od lokalizacji obowiązują różne wielkości nośników. Po prezentacji autorzy otrzymali około tysiąca uwag, które są analizowane. Termin wyłożenia projektu nie jest jeszcze określony. Wstępny termin głosowania przez Radę Miasta to początek jesieni, czyli tuż przed wyborami.

POZNAŃ. Podpisał uchwałę intencyjną najpóźniej ze wszystkich miast G8: w marcu 2017 r., jednak nieoficjalnie prace nad projektem trwały przynajmniej od początku 2017 r. Pełna wersja projektu nie została przedstawiona, w listopadzie zostały przedstawione propozycje zapisów do projektu uchwały: miasto będzie podzielone na 4 strefy, w centrum dopuszczone są jedynie CLP oraz słupy reklamowe oraz, w ograniczonej formie, murale oraz siatki podczas remontów. Największy format reklamy wolnostojącej 18m2, ekrany LED dopuszczone jedynie na formacie CPL. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała kwestia ochrony praw nabytych oraz warunków dostosowania nośników. Okres dostosowania wyniesie 1 rok dla strefy staromiejskiej, 5 lat dla strefy zurbanizowanej, 3 lata dla pozostałych stref. W lutym br. miasto opublikowało uwagi zgłoszone do założeń uchwały. Mimo, że projekt nie jest zaprezentowany, autorzy zapowiadają przekazanie gotowego projektu do Rady Miasta w maju - czerwcu br. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne ze względów na konieczność wyłożenia, zbierania uwag i ich oceny. Obecnie Poznań przekazuje słupy reklamowe i wiaty przystankowe pod zarząd swojej spółki – Międzynarodowych Targów Poznańskich.

WROCŁAW. Publicznie wypowiedziano tezę, że uchwała krajobrazowa to poważna regulacja prawna i nie należy się spieszyć, że musi to być dokument rzetelny i zgodny z prawem. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu. Wiadomo, że miasto planuje wprowadzić opłatę reklamową.

KATOWICE. Zaproponowały odmienne podejście do tematu i rozpisały przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz przygotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska Sp. z o.o. Wnioski przedstawione na spotkaniu w wrześniu 2017 r. były niedopracowane. 30 października odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Do końca marca 2018 r. ma zostać przedstawiona analiza finansowa dotycząca skutków wprowadzenia uchwały krajobrazowej. Pod koniec roku miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta Miasta Katowice do zgłoszonych wniosków. Termin przedstawienia pierwszego projektu nie został jeszcze ogłoszony.


DOKUMENTY DO POBRANIA